Кафедра етики та естетики НПУ імені М.П. Драгоманова

Етика та естетика мають важливе значення для професійної підготовки майбутніх педагогів, оскільки забезпечують цілісний філософсько-світоглядний та морально-естетичний розвиток особистості.

Саме тому у жовтні 2008 року на базі Інституту філософської освіти і науки Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова було засновано кафедру етики та естетики, яка забезпечує соціально-гуманітарну складову професійного навчання студентів усіх напрямів підготовки.

Завідувач кафедри – професор, доктор філософських наук, заслужений працівник культури України Андрущенко Тетяна Іванівна.

З  2010 року навчальні дисципліни “Етика” та “Естетика” в університеті були введені до циклу обов’язкових дисциплін у підготовці бакалаврів. Кафедра етики та естетики має потужний потенціал для забезпечення викладання дисциплін етико-естетичного спрямування.

Професорсько-викладацький склад кафедри представлений виключно кандидатами та докторами наук. Фахівці кафедри  викладають загальноосвітні дисципліни «Етика», «Естетика», «Професійна етика та академічна доброчесність» дисципліни професійного спрямування: «Образотворче мистецтво», «Філософія культури», «Етико-естетична традиція в українській педагогічній науці», «Етика науковця», «Професійна етика»,  «Етика спорту»,  «Етика правника»,  «Етика бізнесу», «Основи біоетики», «Переживання як феномен культури», «Професійна етика психолога», «Художній стиль», «Діловий етикет педагога».

У творчому доробку викладачів кафедри значна кількість наукових та навчально-методичних видань: Андрущенко Т.І. монографія «Феномен естетичного (філософсько-історичний аналіз)», навчальний посібник «Проблема естетичного в культурі (матеріали до спецкурсу)», Дорога А.Є. монографія «Естетична традиція національної духовної культури», Лобанчук О.А. навчальний посібник «Святині рідної землі»,    Коннов О.Ф. монографія  «Історична динаміка художнього стилю» та ін. Викладачі кафедри підготували навчальний посібник для педагогів «Естетика» та колективну монографію  «Естетична освіта педагога».

З 2010 році на кафедрі працює лабораторія з дослідження проблем педагогічної етики, метою якої є опрацювання актуальних етичних питань навчально-виховного процесу.

З 2011 року в університеті впроваджено інноваційну навчальну культурологічну практику. Головним завданням культурологічної практики є формування світоглядних основ студентів, розвиток творчого потенціалу та підвищення рівня загальної культури майбутніх педагогів через ознайомлення з мистецько-культурними пам’ятками Києва, музеями, театрами та діяльністю видатних постатей в українській культурі, що сприятиме формуванню єдності культури і освіти, вихованню патріотизму та національної гідності, наповненню професійної діяльності вчителів знаннями національної та світової культури.